O przedszkolu
Wybierz dział:

Opłaty i okres wakacyjny w danym roku szkolnym

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE w nowym roku szkolnym 2021/2022

Opłata pobierana jest za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca i wynosi:

1) dla wychowanka w wieku od 2 lat 6 m-cy do 6 (7) lat: 400 zł opłata stała + 8 zł stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu, u lega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

2) dla wychowanka w wieku od 2 lat do 2 lat i 5 m-cy: 800 zł opłata stała + 8 zł stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu, ulega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków Rodzice/Prawni Opiekunowie są zobowiązani do godz. 10.00 powiadomić dyrekcję przedszkola o planowanym późniejszym przybyciu dziecka w danym dniu.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2 roku życia. Do osiągnięcia 2,5 roku rodzice uiszczają opłatę stałą w wysokości 800 zł + 8 zł stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, która ulega zwrotowi w sytuacji braku obecności wychowanka.

W ramach opłaty stałej dzieci korzystają z pakietu edukacyjnego realizowanego w obszarach tematycznych obowiązkowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych wg. harmonogramu.

Przedszkole nie pobiera żadnych dodatkowych opłat związanych z wyposażeniem dziecka.

Wszystkie środki dydaktyczne oprócz książek (pakietów) na dany rok szkolny sponsoruje firma "WORMAR” Sp z o o.

Dla Aniołków o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się odpowiednie kształcenie specjalne, a dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju udział w dodatkowych stymulujących rozwój dziecka zajęciach.

Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą kosztów opłaty stałej.

Dla Aniołków o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się odpowiednie kształcenie specjalne.


We wrześniu obowiązkowa opłata PZU – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci przy podpisaniu umowy. Ubezpieczenie obejmuje ochroną dziecko na terenie naszej placówki, poza nią (na terenie całego kraju) i za granicą.

Rabat opłaty stałej dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola:
- 200 zł drugie dziecko, 100 zł trzecie dziecko.
W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z podpisaną Umową Przyjęcia Dziecka Do Przedszkola przerwa wakacyjna, w której placówka jest zamknięta odbędzie się od 18.07.2022 r. do 5.08.2022 r.- w okresie 3 tygodni.